GATE-BT2024 Selections- Aishee Chakraborty - AIR 43, Tiyasa Malik - AIR 1044, Gourav Mukherjee - AIR 2097 and many more... GATE-BT2023 Selections- Ankita Chowdhury – AIR 40, Varsha N – AIR 88, Kadambi Sundara Chari – AIR 93, Akash Chakraborti – AIR 142, Sanyukta Kalita – AIR 957, A Shruthi – AIR 994, Abhinav Dayal – AIR 1442, Umang Sharma – AIR 1442 and many more... GATE-BT2022 Selections- Adrija Bose - AIR 14, Debasmita Sharma Chaudhuri - AIR 20, Krati Garg - AIR 52, Debjani Das - AIR 138, K.Sundara Chari - AIR 150, Anjana Devi D S - AIR 199, Agnishwar Adhikary - AIR 660, Avinash Bharti - AIR 687, Abhinandan Chanchal - AIR 1107 and many more... GATE-BT2021 Selections- Indermeet Singh Bakshi - AIR 1, Rajdeep Ghosh - AIR 27, Shourya Majumder - AIR 48, Abhishek Tiwari - AIR 289, Aditya Subramanian - AIR 349, Soham Ray Chaudhuri - AIR 426, Sanjana Sharma - AIR 553, Ishita Hiremath - AIR 586, N.Dikshit Chandra - AIR 610 and many more... GATE-BT2020 Selections- Joel Abraham - AIR 43, Rashmi Singh - AIR 160, Adel Neyaz - AIR 276, Roshita Sharma - AIR 676, Pooja Savla - AIR 767, Kamal jain - AIR 799, Ravi Pandey - AIR 918 and many more... GATE-BT2019 Selections- Muskan Khetan - AIR 46, IIT Madras, Bhavika Garua - AIR 159, Shubhi Das - AIR 238, Rakshika Raveendran - AIR 251, IIT Delhi, Anjali Setiya - AIR 543, Vivek Bisht - AIR 597, Tamalika Paul - AIR 620, Javvadi Lakshmi Aswani - AIR 1113 and many more... GATE-BT2018 Selections- Vipul Kumar - AIR 41, IIT Delhi, Madras and Kharagpur; Parvathi Suresh - AIR 46; Ankita Khanna - AIR 196, BITS Pilani; Nidhi Singh - AIR 198; Neeraj Gupta - AIR 210; NS Keerthi - AIR 452, IIT Madras; Bhawna Singh - AIR 452; Bhuvana Maanickam - AIR 1200 and many more...

Write Us

For any inquiry please email at: